آهای مسئول ؛ هفته ی کارگر نزدیک است !

اردیبهشت آمد  و هفته ی کارگر در دل این ماه بهاری جای دارد.

هفته ای که ملیون ها قشر مظلوم منتظرند تا شاید فریادهایشان را مسئولین بشنوند و از حق و حقوقشان دفاع کنند .

هفته ای کارگر هفته مظلومان و محرمان با شرف این جامعه است.

هفته ای که همه جامعه باید احساس مسئولیت کنند .

 

آهای مسئول ؛ هفته ی کارگر نزدیک است !

ادامه خبر