تاريخچه فعاليت خانه کارگر


مبارزات فراگير وپردامنه کارگران کشور درهنگامه بروز تحولات جدي در عرصه مسائل سياسي واقتصادي کشور که به فروپاشي نظام سلطنتي در سال1357 منتهي گرديد،باتلاش وپيگيري جمعي ازفعالين اين مبارزات درقالبي تشکيلاتي ونظام مند،تحت عنوان خانه کارگر استمرار يافت ونقش اساسي درجلب حمايت اقشار مختلف جامعه کارگري ودرراستاي حراست وتقويت نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايفاء نمود.اين تشکيلات کارگري بتدريج ودرطول زمان به عنوان يگانه تشکل مرکزي کارگران ايران وظيفه پيگيري اهداف ومطالبات جنبش کارگري را در سطوح ملي وبين المللي عهده دار شده است.

 


ادامه خبر

اساسنامه خانه کارگر


ماده1) نام:خانه کارگر جمهوري اسلامي ايران (کنفدراسيون عالي کارگران ايران)

ماده2)محل: مرکزاصلي خانه کارگر تهران ،خيابان دانشگاه چهارراه شهيد روانمهر،پلاک 67-69 مي باشد که در صورت لزوم ميتواند پس از تصويب کميسيون ماده 10 در نقاط کشور شعبه يا نمايندگي داير نمايد.


ادامه خبر

مرامنامه خانه کارگر


 به منظورنيل به اهداف والاي اسلام ناب محمدي (ص) خانه کارگر به عنوان يک تشکيلات معتقد به ولايت فقيه وملتزم به قانون اساسي براي هدايت وسازماندهي نيروهاي مدافع حقوق محرومين ومستضعفان تشکيل ميگردد تا در راستاي تحقق اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جهت ايجاد شرايط مناسب وامکان لازم براي خودسازي معنوي وسياسي واجتماعي وشرکت فعال کارگران در رهبري کشور فعاليت نموده و در راه استمرار بخشيدن به انقلاب اسلامي ونظام قسط الهي واجراي احکام الله وتداوم راه حضرت امام خميني « قدس سره الشريف » در زمينه هاي صنعتي،فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي وسياسي تا ظهور حضرت مهدي«عج» با تاکيد بر موارد زير تلاش خواهد نمود. ادامه خبر