دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان از ثبت نام خود در انتخابات شوراهای شهر  سمنان خبر داد  حاج حبیب اله محقق  همچنین افزود این بار نوبت کارگران است که پس از 34 سال نماینده ای ویژه و انحصاری در مرکز مهم تصمیم گیری شهر داشته باشند.

ادامه خبر