اساسنامه خانه کارگر

ماده1) نام:خانه کارگر جمهوري اسلامي ايران (کنفدراسيون عالي کارگران ايران)

ماده2)محل: مرکزاصلي خانه کارگر تهران ،خيابان دانشگاه چهارراه شهيد روانمهر،پلاک 67-69 مي باشد که در صورت لزوم ميتواند پس از تصويب کميسيون ماده 10 در نقاط کشور شعبه يا نمايندگي داير نمايد.

ماده3)خانه کارگر براي مدت نامحدود تشکيل ميشود.

ماده4)ارکان خانه کارگر عبارتند از:

الف:هوادار ب:عضو ج : کانون اتحاديه د:کنگره ه: شوراي مرکزي و:دبير کل

ماده 5)هر فردي که مرامنامه واساسنامه خانه کارگر را پذيرفته ومشمول تعاريف ومصاديق قانون کارويا قوانين خاص باشد، ميتواند به عضويت خانه کارگر درآيد.

تبصره 1- پذيرش عضويت متقاضيان بعد از بررسي وتحقيقات لازم وتطبيق شرايط صورت خواهد گرفت.

تبصره 2- اعضاء به مدت دو سال به عنوان عضو آزمايشي آموزشهاي لازم را دريافت نموده وسپس به عنوان عضو خانه کارگرمي توانند درامورتشکيلاتي مشارکت نمايند ودرمرحله بعد اعضاء برپايه خلاقيت وپس ازکسب بينش لازم به عنوان عضو فعال در کانونها واتحاديه ها وساير بخشها وارکان تشکيلات شرکت ويا مسئوليت خواهند پذيرفت.

ماده6)کانون واتحاديه – باافزايش تعداد زير مجموعه هاي عضو در يک منطقه تشکيل ميشود.

ماده7) کنگره – بالاترين رکن خانه کارگر است که هر 4 سال يکبار تشکيل ميشود ونحوه تشکيل وترکيب اعضاي کنگره مطابق آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيات اجرايي خواهد رسيد.

تبصره 1- کنگره فوق العاده به پيشنهاد نصف به اضافه يک اعضاء واجد شرايط جهت شرکت در کنگره ويا پيشنهاد هيات اجرايي وتصويب دو سوم شوراي مرکزي تشکيل مي گردد.

تبصره 2- نصاب تشکيل کنگره نصف بعلاوه يک افراد واجد شرايط وتصميمات آن با آراء دو سوم شرکت کنندگان رسميت خواهد داشت.

تبصره 3- نصاب تشکيل کنگره فوق العاده سه چهارم افراد واجد شرايط وتصميمات آن با آراء دو سوم شرکت کنندگان رسميت خواهد داشت.

تبصره4- اعضاء کنگره از ميان افرادي که حداقل 5 سال سابقه عضويت در تشکيلات داشته ودر يکي ازکانونها واتحاديه ها ويا واحدهاي زير مجموعه خانه کارگر نقش موثري داشته باشد انتخاب مي شوند.

تبصره 5- در صورتيکه کنگره به علت عدم نصاب تشکيل نگرديد،نصاب دوم حضور حداقل نمايندگان پنج استان خواهد بود.

تبصره 6-کنگره جهت برنامه ريزي وبررسي موارد مربوطه هر سال يکبار تشکيل جلسه ميدهد.بدين منظور کنگره مي تواند کميته هاي مختلفي را ايجاد نمايد.

ماده 8)وظايف واختيارات کنگره: الف: انتخاب اعضاي شوراي نظارت

ب:انتخاب اعضاي شوراي مرکزي ج:استماع گزارش شوراي نظارت واتخاذ تدابير لازم

ماده9)وظايف واختيارات کنگره فوق العاده : الف:بررسي انحلال مطابق ماده 21 اساسنامه ب: بررسي وتصويب تغييرات اساسنامه ج: ساير موارد ارجاعي.

ماده10)شوراي نظارت: از بين زبده ترين اعضاء سه نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر بعنوان عضو علي البدل شوراي نظارت، به منظور نظارت بر حسن اجراي صحيح واصولي مصوبات کنگره،بازرسي ادواري،گردش عمليات مالي خانه کارگر وبررسي وتصويب موارد حقوقي اعم از عزل،تعليق و...اعضاء انتخاب خواهند شد.

تبصره-شرايط کانديداهاي عضويت در شوراي نظارت توسط کنگره تعيين مي گردد.

ماده11)شوراي مرکزي: شوراي مرکزي عالي ترين مرجع هدايت و رهبري خانه کارگر مي باشد،اين شورا از سه نفر عضو اصلي ودو نفر عضو علي البدل به انتخاب کنگره تشکيل مي گردد.

تبصره1- شرايط کانديداهاي عضويت در شوراي مرکزي توسط کنگره تعيين مي گردد.

تبصره2- اختيارات شوراي مرکزي به تدريج وبه پيشنهاد شوراي مرکزي به کنگره وکميته هاي آن محول مي گردد.

ماده12) وظايف واختيارات شوراي مرکزي:

الف:اتخاذ تدابير مناسب براي اجراي مصوبات کنگره

ب:بررسي وتصويب طرح ها وبرنامه هاي اجرايي وتوسعه وايجاد شعب تشکيلات.

ج: تصويب بودجه خانه کارگر د:بررسي وتصويب نمودار سازماني کادر اجرايي

ه:فراهم آوردن زمينه برگزاري کنگره و:بررسي وتصويب کليه آيين نامه ها ز:انتخاب دبير کل خانه کارگر ح:انتخاب اعضا هيات اجرايي

ماده13) دبير کل:دبير کل عالي ترين مسئول اجرايي وسخنگوي خانه کارگر مي باشد که توسط شوراي مرکزي انتخاب مي گردد.

ماده 14)وظايف واختيارات دبيرکل يا نماينده دبير کل:

الف: تهيه وتنظيم نمودار سازماني کادر اجرايي جهت پيشنهاد به شوراي مرکزي براي تصويب. ب: تهيه وتنظيم بودجه سالانه خانه کارگر وارائه به شوراي مرکزي براي تصويب

ج: معرفي وپيشنهاد مسئولين اجرايي خانه کارگر در سراسر کشور به هيات اجرايي جهت تصويب د: تهيه کليه آيين نامه ها وارائه به شوراي مرکزي براي تصويب

ه: رياست جلسات شوراي مرکزي و:اجراي مصوبات شوراي مرکزي

تبصره 1- کليه اسناد مالي خانه کارگر مي بايست به امضا دبير کل يا نماينده ايشان ومسئول مالي خانه کارگر برسد.

ماده15) تازمان برگزاري اولين کنگره وانتخاب شوراي مرکزي وظايف واختيارات آنان به عهده شوراي مرکزي موسس خواهد بود.

ماده16) هيات اجرايي:هيات اجرايي عالي ترين مرجع اجرايي خانه کارگر مي باشد که توسط شوراي مرکزي انتخاب مي شود.اين هيات مرکب از:دبير اجرايي،معاون وي،ومسئولين واحدها مي باشد.

ماده17) وظايف واختيارات هيات اجرايي:

الف:تهيه وپيشنهاد طرح ها وبرنامه هاي اجرايي خانه کارگر

ب:تهيه رئوس بودجه جهت تصويب در شوراي مرکزي

ج: تهيه مقدمات برگزاري کنگره

د:رسيدگي وتصويب کليه آيين نامه هاي مالي واداري ودستورالعمل هاي اجرايي.

ه:اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که به موجب اساسنامه در صلاحيت هيات اجرايي مي باشد.

و:ساير وظايفي که از طريق کنگره يا شوراي مرکزي به عهده هيات اجرايي گذاشته مي شود.

ماده 18) منابع مالي خانه کارگر عبارت خواهد بود از حق عضويت وهدايا وکمک هاي اعضا وعلاقمندان به خانه کارگر

تبصره1-درآمد وهزينه هاي خانه کارگر در دفاتر قانوني ثبت وشرح وبيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به کميسيون ماده 10 قانون احزاب ارائه مي شود.

تبصره 2- خانه کارگرماهيتاً صنفي وغير تجاري مي باشد.

ماده 19)دبير اجرايي: دبير اجرايي ومسئولين دفاتر تشکيلات مسئول اجراي مصوبات شوراي مرکزي وهيات اجرايي مي باشند.

ماده 20) خانه کارگر مي تواند به جهت توسعه فرهنگي وارتقاء سطح علمي وآگاهي کارگران در زمينه هاي صنفي،اقتصادي،اجتماعي،فني وسياسي اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف-انتشار روزنامه،هفته نامه ،ماهنامه، سالنامه ويا کتب وجزوات مورد نياز.

ب-همکاري با مراکز علمي فرهنگي ،آموزشي،ورزشي،فني ودانشگاهي واقدام جهت ايجاد مراکزي از اين قبيل.

ج- به منظور تبادل اطلاعات با مراکز رسانه اي و اطلاع رساني ايجاد خبرگزاري وسايت خبري در سراسر کشور.

ح- تشکيل کانونهاي مستقل آموزشي

و- خانه کارگر مي تواند جهت ارائه خدمات رفاهي ، ورزشي ، تفريحي وحمايتي وايجاد مراکز مربوطه اقدامات لازم را بعمل آورد.

ماده 21) انحلال : در صورت عدول از وظايف قانوني يا از مرامنامه واساسنامه خانه کارگر به يکي از دو صورت زير منحل مي گردد:

الف: انحلال با پيشنهاد دو سوم اعضاء وتصويب دو سوم اعضاي کنگره فوق العاده ودر صورت عدم تشکيل کنگره با تصويب دو سوم اعضاي شوراي مرکزي

ب: انحلال بر اساس مواد 16 و17 قانون فعاليت احزاب وگروهها صورت مي گيرد

ماده22)در صورت انحلال، هيات تسويه اي توسط کنگره يا شوراي مرکزي تشکيل مي گردد که پس از رد حقوق صاحبان حق، ما بقي اموال و ابنيه وملزومات جهت فعاليت هاي آموزشي،رفاهي،وتشکيلاتي کارگران يا فرزندان آنها اختصاص مي يابد.

ماده23)هر گونه تغيري در مفاد اساسنامه پس از تصويب کميسيون ماده 10 قابل اجرا است.

ماده24)اين اساسنامه در 24 ماده و14 تبصره به تصويب رسيد.


[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]
[related-news]

مطالب مشابه

    {related-news}
[/related-news]
ارسال نظر

ارسال نظر

    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangry
عکس خوانده نمی شود