«وقتی با بروز هر مشكلی در اقتصاد، كارگران به جهت نداشتن امنیت شغلی بیشترین ضربه را با اخراج‌شان می‌پذیرند، امنیت روانی در محیط كار سلب می‌شود. در این وضعیت، كار مستمر با دستگاه‌هایی كه كار با آنها نیازمند تمركز است بسیار خطرناك خواهد بود/ در سال گذشته شاهد بودیم در هر روز سال به طور متوسط پنج كارگر جان خود را در هنگام كار از دست دادند.»
---
ادامه خبر

«دولت با افزایش بهای نان دادخواست، کارگران برای ابطال مصوبه مزد را تایید كرد/ از گروه‌های کارگری انتظار داریم تا از فرصت هفته كارگر استفاده كرده و در راستای منافع کارگران این اقدام حقوقی (شكایت علیه مزد) را حمایت و تایید کنند.»
---
ادامه خبر