طراحان استیضاح وزیر تعاون به دنبال جو سازی سیاسی هستند

حبیب الله محقق با تاکید بر این مطلب که علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی عملکرد بسیار مثبتی داشته است، اظهار داشت: طراحان استیضاح وزیر تعاون به دنبال جوسازی سیاسی و منافع جناحی هستند
ادامه خبر