کنگره سراسری خانه کارگر سال 1402

برگزاری کنگره سراسری خانه کارگر درچمخاله لنگرود باحضورشورای عالی خانه کارگر آقایان علیرضا محجوب ودکتر کمالی ودکتر ربیعی وزرای اسبق وزارت کا. وتعاون امروز پنجشنبه مورخ ۲ آذر با سخنرانی اعضای محترم شورای عالی خانه کارگر با موضوع برنامه هفتم توسعه ومخالفت با افزایش سن برای بازنشستگی وانتقاد از پایین بودن حقوق ودستمزد وموارد دیگر
 
ادامه خبر