ضیافت افطاری خانه کارگر سمنان

خانه کارگر سمنان  طبق سنوات گذشته امسال نیز میزبان مدیران کل سازمانهای تعاون کار و رفاه اجتماعی، ، نماینده مردم شهرستان سمنان و سرخه در مجلس شورای اسلامی،کارشناسان و سایر سازمانها و نهادهای ذیربط استان و همچنین تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تعدادی از مراکز  طرف قراردادهای مستقر و اساتید آموزشهای کوتاه مدت  بود.

 

ادامه خبر