«دولت با افزایش بهای نان دادخواست، کارگران برای ابطال مصوبه مزد را تایید كرد/ از گروه‌های کارگری انتظار داریم تا از فرصت هفته كارگر استفاده كرده و در راستای منافع کارگران این اقدام حقوقی (شكایت علیه مزد) را حمایت و تایید کنند.»
---
ادامه خبر